Nốt Lặng

Báo cáo tài chính chương trình Giai Điệu Sẻ Chia lần thứ 15

Ghi chú

Danh sách Mạnh Thường Quân:

  • Bác Trí
  • Công ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải
  • Đoàn khối bộ GTVT